ភាពយន្ត​ខ្មែរ​មួយ​នេះ ធ្វើ​ស៊ី​អារម្មណ៍​បង​ប្អូន​នៅ​ផ្ទះ​ជួល​ហើយ!