បង្ហាញ​ខ្លួនម្ដងទៀតនៅឆ្នាំថ្មី មាឌរបស់​ CL នៅ​តែ​ម៉ាប់មិន​ចាញ់កាលពី ២០១៨