​ធ្លាយ​ទាំង​ភ្នែល​! ​​​​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ Galaxy S9/S9+ ដែល​ប្រកាស​ថ្ងៃ​ ២៥ កុម្ភៈ​