ចង់​ដឹង​អត់ តម្លៃ​ខោអាវ​មួយ​តួ​ខ្លួន​​របស់​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូធំ ថ្លៃប៉ុណ្ណា?