លេច​ចេញ​រូបរាងទាំងដុលរបស់ Huawei Mate 30 ទាំង ៤ ម៉ូដែល មុន​ថ្ងៃ​ប្រកាស