វិធីប្រើប្រាស់​ Flash ឲ្យ​បាន​ល្អ​ ពេល​ថត​កន្លែង​ងងឹត​ មិនមែនចេះតែប្រើៗ