មិន​ចេះ​តែ​ធ្វើ​ស៊ី​បាន​ទេ ហ៊ាន​តែ Login ខុស​ទីតាំង Facebook ​ផ្ញើ​សារ​ជូន​ដំណឹង​ភ្លាម