មានតែអ្នកទស្សនារឿង «ផ្ទះគ្រូទាយ» ទើបឆ្លើយសំណួរនេះត្រូវ ឈ្នះរង្វាន់គាប់ចិត្ត

 • 2018-03-14 06:36:14
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1

ចន្លោះមិនឃើញ

ខ្សែភាពយន្ត web series រឿង «ផ្ទះគ្រូទាយ» កំពុងចាក់ផ្សាយនៅ App Soyo ដល់ភាគទី ៤ ហើយ។ ថ្ងៃសុក្រ សប្តាហ៍នេះ ភាគ ៥ និងភាគ ៦ ក៏ជិតចេញផ្សាយដែរ តែខាង Soyo បានដាក់សំណួរមួយសម្រាប់អ្នកតាមដាន ដើម្បីមានឱកាសទទួលរង្វាន់ ពី Soyo យ៉ាងគាប់ចិត្ត។

ប្រិយមិត្តសាកទាយទៅមើល៍ថា នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ នៅភាគទី ៥ & ៦ ក្នុងរឿង "ផ្ទះគ្រូទាយ" ? ចុងបញ្ចប់ភាគ ៤ តាអិតបានប្រើឲ្យ បុល ទៅយកកន្សែងរបស់ចាន់ ដើម្បីអ្វី?

ងាយៗ! ប្រិយមិត្តគ្រាន់តែ ចូលទៅកាន់ Facebook Page Soyo

រួចហើយជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវ ១ ក្នុងចំណោមចំលើយ ៣ ខាងក្រោម៖

 • ១.ធ្វើស្នេហ៍

 • ២.ព្យាបាលជំងឺឲ្យគេ

 • ៣.ធ្វើបាបចាន់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖ Mention មនុស្សចំនួន៥នាក់ ហើយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកផង។

បញ្ជាក់៖ ការប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថៃ្ងទី១៥ មីនា ២០១៨។

ទស្សនាវីដេអូឃ្លីប ភាគ ៣ និង ៤ រឿង «ផ្ទះគ្រូទាយ» ខាងក្រោមនេះ៖

រង្វាន់៖

 • អ្នកឈ្នះ ១០នាក់ អាចទស្សនាវីដេអូទាំងអស់នៅលើកម្មវិធី Soyo ដោយឥតគិតថ្លៃពេញមួយខែ។

 • អ្នកឈ្នះ ១០នាក់ទៀត នឹងទទួលបាន Phone Ring ពី Soyo។

ប្រិយមិត្តអាច ទស្សនារឿង ផ្ទះគ្រូទាយ ភាគ ១-៤ ឥឡូវនេះនៅលើ Soyo! ភាគ ៤ និង ៥ នឹងដាក់នៅលើ Soyo ថ្ងៃទី ១៦ ខាងមុខហើយ! ចាំអីទៀត ទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ!!!

ទាញយកកម្មវិធី Soyo ដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះតាមរយៈ៖

App Store: https://goo.gl/Fzx11s

Play Store: https://goo.gl/fgJbtB

ខ្សែភាពយន្ត web series រឿង «ផ្ទះគ្រូទាយ» កំពុងចាក់ផ្សាយនៅ App Soyo ដល់ភាគទី ៤ ហើយ។ ថ្ងៃសុក្រ សប្តាហ៍នេះ ភាគ ៥ និងភាគ ៦ ក៏ជិតចេញផ្សាយដែរ តែខាង Soyo បានដាក់សំណួរមួយសម្រាប់អ្នកតាមដាន ដើម្បីមានឱកាសទទួលរង្វាន់ ពី Soyo យ៉ាងគាប់ចិត្ត។

ប្រិយមិត្តសាកទាយទៅមើល៍ថា នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ នៅភាគទី ៥ & ៦ ក្នុងរឿង "ផ្ទះគ្រូទាយ" ? ចុងបញ្ចប់ភាគ ៤ តាអិតបានប្រើឲ្យ បុល ទៅយកកន្សែងរបស់ចាន់ ដើម្បីអ្វី?

ងាយៗ! ប្រិយមិត្តគ្រាន់តែ ចូលទៅកាន់ Facebook Page Soyo

រួចហើយជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវ ១ ក្នុងចំណោមចំលើយ ៣ ខាងក្រោម៖

 • ១.ធ្វើស្នេហ៍

 • ២.ព្យាបាលជំងឺឲ្យគេ

 • ៣.ធ្វើបាបចាន់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖ Mention មនុស្សចំនួន៥នាក់ ហើយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកផង។

បញ្ជាក់៖ ការប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថៃ្ងទី១៥ មីនា ២០១៨។

ទស្សនាវីដេអូឃ្លីប ភាគ ៣ និង ៤ រឿង «ផ្ទះគ្រូទាយ» ខាងក្រោមនេះ៖

រង្វាន់៖

 • អ្នកឈ្នះ ១០នាក់ អាចទស្សនាវីដេអូទាំងអស់នៅលើកម្មវិធី Soyo ដោយឥតគិតថ្លៃពេញមួយខែ។

 • អ្នកឈ្នះ ១០នាក់ទៀត នឹងទទួលបាន Phone Ring ពី Soyo។

ប្រិយមិត្តអាច ទស្សនារឿង ផ្ទះគ្រូទាយ ភាគ ១-៤ ឥឡូវនេះនៅលើ Soyo! ភាគ ៤ និង ៥ នឹងដាក់នៅលើ Soyo ថ្ងៃទី ១៦ ខាងមុខហើយ! ចាំអីទៀត ទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ!!!

ទាញយកកម្មវិធី Soyo ដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះតាមរយៈ៖

App Store: https://goo.gl/Fzx11s

Play Store: https://goo.gl/fgJbtB

អត្ថបទ៖ Sunny