ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិទាំង​១០​​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួនកីឡាករ​សរុប​ថ្លៃ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក

  • 2018-10-16 11:05:52
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ

ទាំង​នេះ​ជា​បណ្ដា​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០៖

១០. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អ៊ុយរុយហ្គាយ​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៤៣១លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៥០០​លានដុល្លារ។

៩. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ហុល្លង់៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៤៨៣លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៥៦០​លាន​ដុល្លារ។

៨. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អាហ្សង់ទីន​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៦១៩លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៧១៧លាន​ដុល្លារ។

៧. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បែលហ្សិក​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៦២២លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៧២០​លាន​ដុល្លារ។

៦. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិអ៊ីតាលី​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៦៧៨លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៧៨៥​លាន​ដុល្លារ។

៥. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៨៣១លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៩៦២​លាន​ដុល្លារ។

៤. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិអាល្លឺម៉ង់​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៨៩៨លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.០៤​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។

៣. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អេស្ប៉ាញ​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៩៣៩លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.០៨​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។

២. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិបារាំង​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ១.០៧​ប៊ីលាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.២៤​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

១. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ប្រេស៊ីល៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ១.០៩​ប៊ី​លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.២៦​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ៕

ទាំង​នេះ​ជា​បណ្ដា​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង​១០៖

១០. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អ៊ុយរុយហ្គាយ​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៤៣១លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៥០០​លានដុល្លារ។

៩. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ហុល្លង់៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៤៨៣លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៥៦០​លាន​ដុល្លារ។

៨. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អាហ្សង់ទីន​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៦១៩លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៧១៧លាន​ដុល្លារ។

៧. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បែលហ្សិក​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៦២២លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៧២០​លាន​ដុល្លារ។

៦. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិអ៊ីតាលី​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៦៧៨លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៧៨៥​លាន​ដុល្លារ។

៥. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៨៣១លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ៩៦២​លាន​ដុល្លារ។

៤. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិអាល្លឺម៉ង់​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៨៩៨លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.០៤​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។

៣. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អេស្ប៉ាញ​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ៩៣៩លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.០៨​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។

២. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិបារាំង​៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ១.០៧​ប៊ីលាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.២៤​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

១. ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ប្រេស៊ីល៖ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ​សរុប​ជាង​ ១.០៩​ប៊ី​លាន​អឺរ៉ូ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ១.២៦​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ៕

ប្រភព៖ transfermarkt   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី