ប្រជាជន​ក្នុង​ ១០​ប្រទេស​នេះ​ធ្វើ​ការ​ច្រើន​ម៉ោង​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

  • 2018-11-15 14:25:43
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 18

ចន្លោះមិនឃើញ

បណ្ដា​ប្រជាជន​ក្នុង​ ប្រទេស​ទាំង​ ១០​នេះ​ធ្វើ​ការ​ច្រើន​ម៉ោង​បំផុត​ក្នុង​ពិភព​លោក​៖

១. ប្រទេស​ម៉ិកស៊ីកូ៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ២,២៤៦​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

២. ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ២,១១៣​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៣. ប្រទេស​ក្រិក​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ២,០៤២​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៤. ប្រទេស​ឈីលី​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៩៨៨​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៥. ប្រទេស​រុស្ស៊ី៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៩៧៨​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៦. ប្រទេស​ទួរគី​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៨៣២​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៧. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៧៧៩​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៨. ប្រទេស​អ៊ីតាលី៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៧២៥​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៩. ប្រទេស​ជប៉ុន៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៧១៩​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

១០. ប្រទេស​កាណាដា៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៦៩១​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ៕

បណ្ដា​ប្រជាជន​ក្នុង​ ប្រទេស​ទាំង​ ១០​នេះ​ធ្វើ​ការ​ច្រើន​ម៉ោង​បំផុត​ក្នុង​ពិភព​លោក​៖

១. ប្រទេស​ម៉ិកស៊ីកូ៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ២,២៤៦​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

២. ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ២,១១៣​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៣. ប្រទេស​ក្រិក​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ២,០៤២​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៤. ប្រទេស​ឈីលី​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៩៨៨​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៥. ប្រទេស​រុស្ស៊ី៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៩៧៨​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៦. ប្រទេស​ទួរគី​៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៨៣២​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៧. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៧៧៩​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៨. ប្រទេស​អ៊ីតាលី៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៧២៥​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

៩. ប្រទេស​ជប៉ុន៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៧១៩​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។

១០. ប្រទេស​កាណាដា៖ ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ជា​មធ្យម ១,៦៩១​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ៕

ប្រភព៖ Worldatlas   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី