ម៉ូតូ​ជួល​នៅ​វៀតណាម កុំ​ថា PCX ឬ Yamaha ខ្លះមួយ​ថ្ងៃ​ក្រោម ១០ ដុល្លារ​ក៏​មាន

 • 2019-05-25 09:30:00
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ទីក្រុង​ធំៗ ៣ រួម​មាន Da Nang, Hanoi និង Ho Chi Minh សម្បូរ​ទីតាំង​ជួល​ម៉ូតូ ព្រោះ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ពេញ​និយម​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ក្នុង​​ស្រុក​និង​ក្រៅ​ស្រុក។ ផ្អែក​តាម​គេហទំព័រ​មួយ បាន​បង្ហើប​ពី​តម្លៃ​ជួល​ដែល​មាន​តាំង​ពី​ក្រោម ១០ ដុល្លារ ទៅ​ជាង ១០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ផ្អែក​តាម​ស៊េរី​ម៉ូតូ​ដែល​អតិថិជន​ពេញ​ចិត្ត។

១.Yamaha Sirius ថ្លៃ ៦ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង De Nang
 • លុយ​កក់: ៣០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

​​​​​២.SYM Attila ប្រភេទ ៥០ សេសេ ថ្លៃ ៧ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង De Nang
 • លុយ​កក់: ៣០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

៣.Honda Air Blade ថ្លៃ ១២ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង De Nang
 • លុយ​កក់: ៣០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

៤.Honda PCX ប្រភេទ 125 សេសេ ថ្លៃ ១៨ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង De Nang
 • លុយ​កក់: ៣០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

៥.Honda Future Neo ប្រភេទ ១២៥ សេសេ ថ្លៃ ១០,៥ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង Hanoi
 • លុយ​កក់: ៥៨០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

​៦.Yamaha Nouvo Lx 135 ថ្លៃ ១៥,៧៥ ដុល្លារ / ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង Hanoi
 • លុយ​កក់: ៧៥០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

៧.Honda XR 400 ប្រភេទ ៤០០ សេសេ ថ្លៃ ៦០,៩០ ដុល្លារ / ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង Hanoi
 • លុយ​កក់: ៤ ០០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ៦ ល្ងាច

៨.Honda Cub c50 ថ្លៃ ១៣០ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង Ho Chi Minh
 • លុយ​កក់: ៥០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ៨ ល្ងាច

៩.Honda Wave Dream ប្រភេទ ១២៥ សេសេ ថ្លៃ ១៣០ ដុល្លារ /ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង Ho Chi Minh
 • លុយ​កក់: ៥០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ៨ ល្ងាច

១០.Vespa PX ប្រភេទ ១៥០ សេសេ ថ្លៃ ១៣៥ ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • ទីតាំង: ទីក្រុង Ho Chi Minh
 • លុយ​កក់: ៥០០ ដុល្លារ
 • ពេល​វេលា: ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ៨ ល្ងាច

អត្ថបទទាក់ទង៖

ប្រភព៖ rentalmotorbike   អត្ថបទ៖ កៅ រក្សា