ចំណូលពន្ធដារប្រមូលបានជាង ១ ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆមាសទី ១

  • 2019-07-12 03:14:47
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 34

ចន្លោះមិនឃើញ


តួលេខដែលបានបង្ហាញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រមូលចំណូលពន្ធដារ អាករជូនរដ្ឋបានរហូតដល់ជាង ៦,១០៦ប៊ីលានរៀល(ប្រមាណ ១,៥២៧ លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៦៦,៧១ភាគរយនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ។

ដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ ២០១៧ និងឆ្នាំ ២០១៨ ចំណូលពន្ធដារ មានការកើនឡើងលើសផែនការប្រចាំរហូតដល់២ខ្ទង់ឯណោះ ។ បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ធ្លាប់បានឲ្យដឹងថា នៅរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ចំណូលពន្ធដារ បានកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សរុបរយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបាន (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ) មានចំនួន ៨,៧៩១.៤០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ ២,១៩៧.៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង១១៤.២៧% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះ ទំហំចំណូលលើសផែនការ មានចំនួន ១,០៩៧.៩០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ ២៧៤.៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក)។ ប្រសិនបើប្រៀបធៀប នឹងរយៈពេលដូចគ្នា នៃឆ្នាំ២០១៧ ឃើញថា ចំណូលពន្ធ-អាករ សម្រាប់រយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០១៨ កើនឡើងចំនួន ១,០៣៦.៥៩ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណជា២៥៩.១៥ លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១៣.៣៧%។

ជារួមសរុប ក្នុងរយៈពេល៥ចុងក្រោយនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រេចបាននូវកំណើនចំណូលពន្ធ ក្នុងរង្វង់ប្រមាណ ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងនោះឆ្នាំ២០១៤ បានចំនួន ៤២៦៧ ប៊ីលានរៀល (១,០៦៧ លានដុល្លារ), ឆ្នាំ២០១៥ បាន ៥,២១០ ប៊ីលានរៀល (១,៣០២លានដុល្លារ), ឆ្នាំ២០១៦ បាន៦,០១០.៤៨ប៊ីលានរៀល (១,៥០២.៦២លានដុល្លារ), ឆ្នាំ២០១៧ បាន ៧,៩០៦.៥២ប៊ីលានរៀល (១,៩៧៦.៦៤ លានដុល្លារ) និងឆ្នាំ២០១៨ បាន៨,៧៩១.៤០ប៊ីលានរៀល (២,១៩៧.៨៥លានដុល្លារ)។

តួលេខដែលបានបង្ហាញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រមូលចំណូលពន្ធដារ អាករជូនរដ្ឋបានរហូតដល់ជាង ៦,១០៦ប៊ីលានរៀល(ប្រមាណ ១,៥២៧ លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៦៦,៧១ភាគរយនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ។

ដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ ២០១៧ និងឆ្នាំ ២០១៨ ចំណូលពន្ធដារ មានការកើនឡើងលើសផែនការប្រចាំរហូតដល់២ខ្ទង់ឯណោះ ។ បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ធ្លាប់បានឲ្យដឹងថា នៅរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ចំណូលពន្ធដារ បានកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សរុបរយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបាន (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ) មានចំនួន ៨,៧៩១.៤០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ ២,១៩៧.៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង១១៤.២៧% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះ ទំហំចំណូលលើសផែនការ មានចំនួន ១,០៩៧.៩០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ ២៧៤.៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក)។ ប្រសិនបើប្រៀបធៀប នឹងរយៈពេលដូចគ្នា នៃឆ្នាំ២០១៧ ឃើញថា ចំណូលពន្ធ-អាករ សម្រាប់រយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០១៨ កើនឡើងចំនួន ១,០៣៦.៥៩ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណជា២៥៩.១៥ លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១៣.៣៧%។

ជារួមសរុប ក្នុងរយៈពេល៥ចុងក្រោយនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រេចបាននូវកំណើនចំណូលពន្ធ ក្នុងរង្វង់ប្រមាណ ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងនោះឆ្នាំ២០១៤ បានចំនួន ៤២៦៧ ប៊ីលានរៀល (១,០៦៧ លានដុល្លារ), ឆ្នាំ២០១៥ បាន ៥,២១០ ប៊ីលានរៀល (១,៣០២លានដុល្លារ), ឆ្នាំ២០១៦ បាន៦,០១០.៤៨ប៊ីលានរៀល (១,៥០២.៦២លានដុល្លារ), ឆ្នាំ២០១៧ បាន ៧,៩០៦.៥២ប៊ីលានរៀល (១,៩៧៦.៦៤ លានដុល្លារ) និងឆ្នាំ២០១៨ បាន៨,៧៩១.៤០ប៊ីលានរៀល (២,១៩៧.៨៥លានដុល្លារ)។

ប្រភព៖ Khmer Daily   អត្ថបទ៖ ដៃគូសារព័ត៌មាន

អត្ថបទពេញនិយម