៣ តំណែង​កំពុង​រង់ចាំអ្នកនៅ Sabay! តំណែង​ខ្លះ​ប្រាក់ខែ​ ដល់​ពាន់​ដុល្លារ​

 • 2017-06-24 03:31:25
 • ចំនួនមតិ 2 | ចំនួនចែករំលែក 13

ចន្លោះមិនឃើញ


Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​បន្ថែម Sabay កំពុង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត លើ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន ហើយ​ជំនាញ​ខ្លះ​អាច​ទទួល​បាន​ចំណូល​រហូត​ដល់​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ។

សាក​មើល​ ការងារ​ខាង​ក្រោម​ មួយ​ណា​ត្រូវ​នឹង​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន?

1. Desktop Systems Engineer (Salary: $ 450-1,500)

Responsibilities

 • Administration of office desktop systems

 • Administration of office server systems and network

 • Planning, preparation and implementation of complex office desktop

systems

 • Assist in solving daily office IT problems

 • Monitor systems to identify problems and take corrective action

 • Research, planning and deployment of new technologies and services

 • Perform periodic reporting

 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Experience with automated Windows desktop deployment

 • Advanced level Active Directory skills

 • Knowledge of PC and Mac hardware and Windows, Windows Server and macOS

 • At least basic understanding of IP networks and virtualization

 • Excellent troubleshooting and research skills

 • Leadership skills

 • Networking/Cisco and PBX experience is a plus

 • Debian/Ubuntu experience is a plus

2. Entertainment News Editor

Responsibilities

 • Assign stories directly to reporters/translator/freelancer

 • Decide advisedly how stories are reported and approves their features

 • Set up plan and strategy related to entertainment contents

 • Recruit and coach reporters

 • Build staff capacity and encourage them work independent and make more network

Requirements

 • Bachelor degree in journalism, media, communications or related field

 • Experience in digital media specialized in, reporting, writing, and editing

 • Widespread knowledge and desire to work in Entertainment industry both

 • local and international such as film, music or artists

 • Prompt problem solving and self/team motivation

 • Having strong organizational skills and a determined and amiable personality

-Very good command in Khmer and English

 • Computer literacy

3. Technical Support Assistant

Responsibilities

 • Daily arrange and update content to the server

 • Find and Report Apps/Website's bug and issue to the developer team

 • Reply's user comment/questions through social media (Facbook...), Email and answering the phone.

 • Helping users when encountering a problem using our Apps

 • Tracking the progress of issue/bug fixing by the developer team

 • Arrange daily user comment/error report to the management team

 • Daily report on user's subscription/description

Requirements

 • Working Time: 08:00AM - 05:00PM

 • No experience requirement. Fresh graduate is strongly encourage.

 • Must be able to Write in English

 • Hard working

 • Love Movie

 • Excellent team work and communication skills

Application Information

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to hr@sabay.com or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.

Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com
Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: July 8, 2017.

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​បន្ថែម Sabay កំពុង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត លើ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន ហើយ​ជំនាញ​ខ្លះ​អាច​ទទួល​បាន​ចំណូល​រហូត​ដល់​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ។

សាក​មើល​ ការងារ​ខាង​ក្រោម​ មួយ​ណា​ត្រូវ​នឹង​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន?

1. Desktop Systems Engineer (Salary: $ 450-1,500)

Responsibilities

 • Administration of office desktop systems

 • Administration of office server systems and network

 • Planning, preparation and implementation of complex office desktop

systems

 • Assist in solving daily office IT problems

 • Monitor systems to identify problems and take corrective action

 • Research, planning and deployment of new technologies and services

 • Perform periodic reporting

 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Experience with automated Windows desktop deployment

 • Advanced level Active Directory skills

 • Knowledge of PC and Mac hardware and Windows, Windows Server and macOS

 • At least basic understanding of IP networks and virtualization

 • Excellent troubleshooting and research skills

 • Leadership skills

 • Networking/Cisco and PBX experience is a plus

 • Debian/Ubuntu experience is a plus

2. Entertainment News Editor

Responsibilities

 • Assign stories directly to reporters/translator/freelancer

 • Decide advisedly how stories are reported and approves their features

 • Set up plan and strategy related to entertainment contents

 • Recruit and coach reporters

 • Build staff capacity and encourage them work independent and make more network

Requirements

 • Bachelor degree in journalism, media, communications or related field

 • Experience in digital media specialized in, reporting, writing, and editing

 • Widespread knowledge and desire to work in Entertainment industry both

 • local and international such as film, music or artists

 • Prompt problem solving and self/team motivation

 • Having strong organizational skills and a determined and amiable personality

-Very good command in Khmer and English

 • Computer literacy

3. Technical Support Assistant

Responsibilities

 • Daily arrange and update content to the server

 • Find and Report Apps/Website's bug and issue to the developer team

 • Reply's user comment/questions through social media (Facbook...), Email and answering the phone.

 • Helping users when encountering a problem using our Apps

 • Tracking the progress of issue/bug fixing by the developer team

 • Arrange daily user comment/error report to the management team

 • Daily report on user's subscription/description

Requirements

 • Working Time: 08:00AM - 05:00PM

 • No experience requirement. Fresh graduate is strongly encourage.

 • Must be able to Write in English

 • Hard working

 • Love Movie

 • Excellent team work and communication skills

Application Information

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to hr@sabay.com or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.

Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com
Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: July 8, 2017.

អត្ថបទ៖ ប៊ិន ប៊ុណ្ណា