ការងារ ៥​ជំនាញ ត្រូវ​ការ​បន្ទាន់ កុំ​ភ្លេច​ដាក់ CV ថ្ងៃ​នេះ

 • 2017-07-19 03:23:57
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 16

ចន្លោះមិនឃើញ


Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​បន្ថែម Sabay កំពុង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត លើ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន។ ដូច​នេះ បើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា ចង់​ចូលរួម​ជា​មួយ​ក្រុម​គ្រួសារ Sabay អាច​ដាក់​ពាក្យ​មក​បាន ចំពោះ​ការងារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា។

1. Secretary

Responsibilities

 • Manages the day-to-day operations of the office
 • Diligently handles all document maintenance including internal documents, spreadsheets, expense - reports, meeting minutes
 • Maintains executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, - teleconferences, and travel
 • Represents the executive by attending meetings in the executive's absence; speaking for the executive
 • Manages projects and conducts research
 • Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and - transmitting text, data, and graphics
 • Prepares and edits correspondence, reports, and presentations
 • Provides quality customer service
 • Maintains customer confidence and protects operations by keeping information confidential
 • Performs any other ad-hoc tasks as and when required

Requirements

 • Diploma in Secretary or equivalent
 • Minimum 2-year working experience in secretarial and financial work
 • Be able to speak and write English, good command in Chinese is preferred
 • Advanced proficiency with Microsoft Office Suite
 • Ability to handle private and confidential matters
 • Be extremely hardworking, proactive, organized and detail-oriented; flexible thinker

2. HR Officer (Female)

Responsibilities

 • Be responsible for recruitment process new employee orientation
 • Perform annual leave administration
 • Perform employee service role
 • Update employee profile both hard and soft copy
 • Work with our partners (clinics, insurance company, banks, ministries)
 • Assist the day to day efficient operation of HR office
 • Maintain good communication with every level of staff

Requirements

 • University degree in Business Administration or English Literature or other related field
 • Experience in the HR field at least for 1 year
 • Proven good communication skill
 • Team player and easy going

3. System Engineer (Salary from $450)

Responsibilities

 • Administration of server infrastructure and, depending on skills, network infrastructure and other equipment in Sabay data centers
 • Follow monitoring systems to identify problems and take corrective action
 • Research, planning and deployment of new technologies and services
 • Install new and rebuild existing server, configure hardware, peripherals, service setting, storage, etc. in accordance with standards and project/operational requirements
 • Perform periodic maintenance on Sabay systems
 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Strong experience in Linux server (RHEL/CentOS) administration: minimum one year, several years preferred
 • Experience in Windows Server administration and server hardware
 • At least basic understanding of IP networks and virtualization
 • Excellent troubleshooting and research skills
 • Experience in technologies: vSphere, Apache/nginx, MySQL/MSSQL, PHP, BIND, Nagios, Postfix, etc.
 • Networking/Cisco experience is a plus
 • Debian/Ubuntu experience is a plus
 • Programming/shell scripting experience is a plus

4. Desktop System Engineer

Responsibilities

 • Administration of office desktop systems
 • Administration of office server systems and network
 • Planning, preparation and implementation of complex office desktop systems
 • Assist in solving daily office IT problems
 • Monitor systems to identify problems and take corrective action
 • Research, planning and deployment of new technologies and services
 • Perform periodic reporting
 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Experience with automated Windows desktop deployment
 • Advanced level Active Directory skills
 • Knowledge of PC and Mac hardware and Windows, Windows Server and macOS
 • At least basic understanding of IP networks and virtualization
 • Excellent troubleshooting and research skills
 • Leadership skills
 • Networking/Cisco and PBX experience is a plus
 • Debian/Ubuntu experience is a plus

5. Assistant to Event Manager

Responsibilities

 • Keep record and update of celebrity/supplier contacts and fees
 • Create agenda & event flow for related events
 • Coordinate & follow up with Sabay sponsors
 • Assist in field trip and set up
 • Perform administrative tasks
 • Do monthly reports, post event report & other research
 • Other tasks as assigned by supervisor/manager
 • Willing to work over the weekend if required

Requirements

 • At least 3rd year in Marketing, Advertising Agency or other related field
 • Minimum 1 year experience in branding
 • Having personal transportation is a must
 • Self-motivated, enthusiastic and ability to solve problem
 • Good communication both written and oral in Khmer and English
 • Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power point, email, Internet

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to hr@sabay.com or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.

Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com
Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: July 31, 2017.

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​បន្ថែម Sabay កំពុង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត លើ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន។ ដូច​នេះ បើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា ចង់​ចូលរួម​ជា​មួយ​ក្រុម​គ្រួសារ Sabay អាច​ដាក់​ពាក្យ​មក​បាន ចំពោះ​ការងារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា។

1. Secretary

Responsibilities

 • Manages the day-to-day operations of the office
 • Diligently handles all document maintenance including internal documents, spreadsheets, expense - reports, meeting minutes
 • Maintains executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, - teleconferences, and travel
 • Represents the executive by attending meetings in the executive's absence; speaking for the executive
 • Manages projects and conducts research
 • Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and - transmitting text, data, and graphics
 • Prepares and edits correspondence, reports, and presentations
 • Provides quality customer service
 • Maintains customer confidence and protects operations by keeping information confidential
 • Performs any other ad-hoc tasks as and when required

Requirements

 • Diploma in Secretary or equivalent
 • Minimum 2-year working experience in secretarial and financial work
 • Be able to speak and write English, good command in Chinese is preferred
 • Advanced proficiency with Microsoft Office Suite
 • Ability to handle private and confidential matters
 • Be extremely hardworking, proactive, organized and detail-oriented; flexible thinker

2. HR Officer (Female)

Responsibilities

 • Be responsible for recruitment process new employee orientation
 • Perform annual leave administration
 • Perform employee service role
 • Update employee profile both hard and soft copy
 • Work with our partners (clinics, insurance company, banks, ministries)
 • Assist the day to day efficient operation of HR office
 • Maintain good communication with every level of staff

Requirements

 • University degree in Business Administration or English Literature or other related field
 • Experience in the HR field at least for 1 year
 • Proven good communication skill
 • Team player and easy going

3. System Engineer (Salary from $450)

Responsibilities

 • Administration of server infrastructure and, depending on skills, network infrastructure and other equipment in Sabay data centers
 • Follow monitoring systems to identify problems and take corrective action
 • Research, planning and deployment of new technologies and services
 • Install new and rebuild existing server, configure hardware, peripherals, service setting, storage, etc. in accordance with standards and project/operational requirements
 • Perform periodic maintenance on Sabay systems
 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Strong experience in Linux server (RHEL/CentOS) administration: minimum one year, several years preferred
 • Experience in Windows Server administration and server hardware
 • At least basic understanding of IP networks and virtualization
 • Excellent troubleshooting and research skills
 • Experience in technologies: vSphere, Apache/nginx, MySQL/MSSQL, PHP, BIND, Nagios, Postfix, etc.
 • Networking/Cisco experience is a plus
 • Debian/Ubuntu experience is a plus
 • Programming/shell scripting experience is a plus

4. Desktop System Engineer

Responsibilities

 • Administration of office desktop systems
 • Administration of office server systems and network
 • Planning, preparation and implementation of complex office desktop systems
 • Assist in solving daily office IT problems
 • Monitor systems to identify problems and take corrective action
 • Research, planning and deployment of new technologies and services
 • Perform periodic reporting
 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Experience with automated Windows desktop deployment
 • Advanced level Active Directory skills
 • Knowledge of PC and Mac hardware and Windows, Windows Server and macOS
 • At least basic understanding of IP networks and virtualization
 • Excellent troubleshooting and research skills
 • Leadership skills
 • Networking/Cisco and PBX experience is a plus
 • Debian/Ubuntu experience is a plus

5. Assistant to Event Manager

Responsibilities

 • Keep record and update of celebrity/supplier contacts and fees
 • Create agenda & event flow for related events
 • Coordinate & follow up with Sabay sponsors
 • Assist in field trip and set up
 • Perform administrative tasks
 • Do monthly reports, post event report & other research
 • Other tasks as assigned by supervisor/manager
 • Willing to work over the weekend if required

Requirements

 • At least 3rd year in Marketing, Advertising Agency or other related field
 • Minimum 1 year experience in branding
 • Having personal transportation is a must
 • Self-motivated, enthusiastic and ability to solve problem
 • Good communication both written and oral in Khmer and English
 • Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power point, email, Internet

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to hr@sabay.com or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.

Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com
Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: July 31, 2017.

អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល