• និពន្ឋនាយក

    ឯកឧត្ដម ខៀវ កាញារីទ្ធ បើកទំព័រ “ឧត្ដមជនខ្មែរ” ​

     Comment (s) / 11 Sep, 2015 10:03

    នៅពេលដែលទំព័រឧត្ដមជនខ្មែរចូលមកដល់ក្នុងគំនិតខ្ញុំភ្លាម ឥស្សរជនដែលខ្ញុំនឹកដល់មុនគេ គឺឯកឧត្ដម ខៀវកាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី...