ពិសេសណាស់! ផ្សារទំនើបទើប​សម្ពោធថ្មី ​បញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផលជាង ៥០០មុខ