ពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍រូបថត «ពីក្រោយការពិត ឬ BEHIND THE REALITY»ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងពីមហាជន