ថ្មី​​ស្អាត​! សាខាទី៦៩ ហាង​​កាហ្វេ​អា​ម៉ា​ហ្សូ​ន​​​ក្រោម​ការ​វិ​និ​យោគ​របស់​​​ CAMOASIS