ប្រើ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ទីផ្សារ​សាហាវ មិន​បាច់ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម អាច​ចំណេញ​ដល់​ទៅ ១ ០០០%