អង្គការ​មួយ​បង្កើត​កម្មវិធី​តម្រង់​ទិស​សម្រាប់​សិស្ស​វិទ្យាល័យ នៅ​កំពង់ចាម