ចង់ជិះរថភ្លើងមើលទេសភាពនៅស្រុកខ្មែរត្រូវដឹងរឿង៧យ៉ាងនេះ កុំឲ្យវេទនាខ្លួន