ផលិតផលខ្មែរទាំង៥ មុខនេះ លក់ដាច់ជាងគេនៅផ្សារទំនើប ខណៈតម្លៃប្រកៀកប្រកិតតាមផ្សារតូចៗ