អ្នកទេសចរសន្លប់ធំ ក្រោយធ្វើ​បែក​កងដៃ​ដ៏ថ្លៃមិន​នឹកស្មាន ពេលព្យាយាម​ពាក់​លមើល៍