វិធី ៥ យ៉ាង​តុបតែង​ផ្ទះ​​ឲ្យ​​មើល​​ទៅ​មាន​អារម្មណ៍​ដូច​ឋានសួគ៌​ត្រូពិក