ក្រសួង​បរិស្ថាន​ជូន​ដំណឹង​ពី​មូលហេតុ និង​វិធី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បំពុល​ខ្យល់​អាកាស