ជប៉ុន​ខឹង​ខ្លាំង រហូត​ស្នើ​ឲ្យ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ដក​បង្អែម​នេះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​មុខ​ម្ហូប​សម្រាប់​ជំនួប​ធំ...