ដំណឹង​ល្អ! ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ប្រកាសជ្រើសរើស​ មន្ត្រី​ក្របខ័ណ្ឌ​ជា​ច្រើន​កន្លែង​​