អ្នក​លក់​បង្កង​ខេត្ត​តាកែវ​បង្ហើប​តិចនិច​ជ្រើសរើស​បង្កង​ធម្មជាតិ​ពិតៗ