ភាសា​ទាំង​ ៤ ដែល​ប្រទេស​ភាគ​ច្រើន​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ