ទីបំផុតរកឃើញក្រុមខ្លាំង ដែលមានគំនិតធ្វើអាជីវកម្មល្អបំផុត ត្រៀមចូលរួមប្រកួត នៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់សាកល...