រមណីយដ្ឋាន «ភ្នំប្រាំពីរ» នៅខេត្តបាត់ដំបងបង្កើតទៅជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ