ផ្ញើប្រាក់តាម ABA អស់ថ្លៃត្រឹមតែ 5 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ទៅប្រទេសថៃ និងវៀតណាម!