គ្រឹះស្ថាន​មត្តេយ្យ​សិក្សា​ និង​សេវា​ថែទាំ​កុមារ​ សម្រាប់អាយុ​០៥ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ចាប់​បើក​ឡើង​វិញហើយ