សំណាងមែន! ញ៉ាំអីតិចតួចជុំគ្រួសារសោះ ពូរត់កង់បីម្នាក់ ឈ្នះរង្វាន់ ១២០០០ដុល្លារ