រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ជូនដំណឹងពីការ បើកទ្វារទឹក នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយ