ត្រដក់ធំ ជាប្រភេទសត្វកម្រ​ដែល​កន្លែងបន្តពូជរបស់វា មានតែនៅកម្ពុជា និងឥណ្ឌា