ចេញលទ្ធផលហើយ! ប្រទេសទាំង២០ មានសាកលវិទ្យាល័យច្រើនជាងគេលើលោក ភាគច្រើននៅអាស៊ីយើង