កម្ពុជា​រងឥទ្ធិពលមួយនឹងមានខ្យល់ និងភ្លៀង ធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើន