“បច្ចុប្បន្ន​​នេះ​ Neymar ​​ល្អ​ជាង​​ Ronaldo & Messi ​ហើយ”