កីឡាករ​របស់ Barcelona យល់​ព្រម​កាត់​ប្រាក់ខែ​ខ្លួន​៧០%