ជប៉ុន​ និង​កាតា​ប្រកួត​បិទ​ពូល​ជាមួយ​នឹង​លទ្ធផល​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​