ក្លឹប PL ចាប់​ផ្ដើម​ចេញ​វិធានការ​សុវត្ថិភាព ក្រោយ​មាន​ផ្ទុះ​វីរុស​កូរ៉ូណា​នៅ​អឺរ៉ុប