គ្រូ​​លីគ​កំពូល​ពីរ​រូប​ ថា​ Gbenga បច្ចុប្បន្ន​ខុស​ពី​នៅ​បឹង​កេត​មួយ​ចំណុច