រកឃើញចម្រៀងស្នេហាជាតិពីរបទ របស់អ្នកស្រី ប៉ែន រ៉ន កំឡុងឆ្នាំ១៩៧០ អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំង