ឪពុក​របស់ Khabib បាន​បាត់បង់​ជីវិត​នៅ​រុស្ស៊ី ដោយ​ជំងឺ​ផ្ទួនៗ​គ្នា​ក្រោយ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩