​​វិសាខា​មាន​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អៗ​ច្រើន សារ ទី ថា​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​គេ​កាន់​តែ​ខំ​ប្រឹង​ខ្លាំង