ព្រោះអាណិត! គ្រាន់តែទំនេរការងារភ្លាម ខាត់ សុឃីម ឆ្លៀតណាត់ជួបស្ត្រីម្នាក់រត់កង់បីភ្លែត