មិន​សូវ​មាន​បទ​ថ្មី​ចេញ​មែន តែ​​ជីវិត​ឯក​ជន​ ឈិត សុវណ្ណ​បញ្ញា ​ហ៊ឺហាមិន​ចាញ់​តារា​កំ​ពូល​ៗទេ