រួស​រាន់​ឡើង ការ​ផ្តល់​ជូន​ដ៏​អស្ចារ្យ​ពី​ប្រលោម​លោក Sabay ជិត​ផុត​ហើយ!!