អាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីរបស់ Ed Sheeran មានច្រៀងរួមតារាល្បីៗជាច្រើន