សាហាវ! Jennifer Lawrence ឈ្លោះ​គ្នា​ជាមួយ​អ្នក​គាំទ្រ​ម្នាក់​ខ្លាំង​​ដល់​ថ្នាក់ហ្នឹង!