ក្លាយជាគ្រូបង្វឹកក្នុងកម្មវិធីចិន Lisa សប្បាយចិត្ត តែអាណិតខ្លួនភ្លាមពេលគេសួរសំណួរ១