​​​​ទឹម រដ្ឋា-ដួង​ ម៉ានិច​ ស្លៀក​រ៉ូប​ច្នៃ​ចេញ​​សូត្រ​ និង​ក្រមា​ខ្មែរ​តែ​តម្លៃ​វិញ​មិនធម្មតា (​វីដេ...