អបអរ! សមាជិក​ One Direction ​ម្នាក់​ទៀត​ក្លាយ​ជា​ឪពុក​គេ​ហើយ