គួរ​ឲ្យ​សរសើរ អ្នក​ដឹក​នាំ MV ចំណាយ​​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត​ធ្វើ​​បាយ​ជូន​ចាស់ៗ