ដល់កហើយ! Taeyeon ត្រូវក្លាយជាជនរងគ្រោះខាតលុយអស់ទទេៗរាប់លាន ព្រោះចាញ់បោកឈ្មួញអចលនទ្រព្យ