អ្នកស្រី កញ្ញា អ៊ឹម អតីតដៃគូសម្ដែងជាមួយ យសបូ វណ្ណៈ គ្រោងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ពីរកន្លែង នៅកម្ពុជា