សមិទ្ធផល ៣រឿងពី «សិក្ខាសាលាភាពយន្តកម្ពុជា-ជប៉ុន» នឹងត្រូវបញ្ចាំងក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា...