តាមព័ត៌មាន ថ្ងៃខែចូលទាហាន របស់ Jin (BTS) ត្រូវបានទម្លាយហើយ