សម្តែងសមណាស់ ! ផ្ទុះការសរសើរខ្លាំង បន្ទាប់ពី ល្អហួស សម្តែងត្រង់ឈុតមួយក្នុងរឿងទុំទាវ