ថាមែនៗ! គ្រាន់តែចាក់ផ្សាយរឿង "Intern ស្នេហ៍" មួយភាគចប់ភ្លាម ម្នាក់ៗលាន់មាត់ថាល្អមើលគ្រប់គ្នា