ក្នុងរឿងប្រយុទ្ធគ្នាដូចព្យុះ តែក្រៅរឿង តួរបស់ Marvel ជុំជើងសប្បាយអររកពុទ្ធោ