គំរូល្អ ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ស្នើបញ្ចប់ទំនាស់ជាមួយ​ពលករ​នៅប្រលានយន្តហោះបរទេសត្រឹមនេះ