ស្នាដៃសិល្បករសហសម័យខ្មែរល្បីលំដាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ៨នាក់តាំងបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “ដំណើរត្រាច់ចរ...