ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ប្រកាស​ឧបត្ថម្ភ​អង្ករ​៦តោន​ដល់​សិល្បករចាស់​ជរា​ និង​អ្នក​ក្រីក្រ