វីឡាភ្លោះប្រណិត និងទាន់សម័យ ក្នុងបុរី ដឹ រ៉េសុីដិន ចាប់បើកលក់ជាផ្លូវការហើយ!