សប្បាយទិញទំនិញ គ្រប់ប្រភេទ! សុទ្ធតែជាទំនិញកំពុងបញ្ចុះតម្លៃរហូត យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅស្រុកខ្មែរ ជាមួយវេ...