តោះទៅស្រុក 9.9 ថ្ងៃគូរផ្ដល់ជូនពិសេស ពី BOOKEMBUS និង ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ