ឱកាសពិសេស! មានត្រឹម 1,000$ អាចក្លាយជាម្ចាស់វីឡានៅព្រែកឯងភ្លាម