បញ្ចុះតម្លៃ១០%ភ្លាមៗ បុរី ហ្វាយស្តារ រេស៊ីដេន មានទីតាំងល្អនៅក្បែរផ្លូវ ៦០ ម៉ែត្រ