បឺត​ សង្ឃឹម​ ឬ​ ប៊ុន​ សុធា​ ជា​ម្ចាស់​ខ្សែក្រវាត់​ និង​លុយ​៦០០០​ដុល្លារ ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​