ឯកឧត្ដម​ ខូវ​ ឆាយ​ និង​ លោក​ ដាវ​ លីឌុច​ យល់​ព្រម​សម្រុះ​សម្រួល​គ្នា​ រួម​គ្នា​ជំរុញ​ផ្សព្វផ្សាយ​គុន...