ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សូហ្វតិន្នីស៖​ អ្នក​ចាញ់​នៅជើងឯក​ថ្នាក់ជាតិ​នេះ​ត្រូវ​ប្រឹង​ហ្វឹកហាត់​ឲ្យ​ច្រើន​ជាង​អ...