បើស្ងាត់ Covid-19 ការប្រកួតបាល់ទះដណ្ដើមប្រាក់លានវ័យចាស់១នេះនឹងចាប់ផ្ដើម