​ស្ទើរ​ការពារ Leeds United ​តាម​ទិញ​កីឡាករ Sociedad ​ម្នាក់​តម្លៃ​២៣​លាន​ផោន​