សេង កុសែន៖ សម្រាប់​ខ្ញុំ Gbenga នៅតែល្អនិងគ្រោះថ្នាក់