កូរ៉េខាងត្បូង ទោះមិនអាចឈ្នះដូចជប៉ុន តែក្រឡុកអ៊ុយរ៉ាហ្គាយមិនអន់ដែរនៅ World Cup យប់មិញ