ទាយ​មើល បណ្ដា​កីឡាករ​ដែល​លេង​ឲ្យ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ច្រើន​ដង​ជាង​គេ​មក​ពី​ប្រទេស​ណា​ខ្លះ