​អាណិត​ Ake ​រក​បាន​​គ្រាប់​​ទី​១​នៅ UCL ​ឲ្យ Manchester City ស្រាប់​តែ​ឪពុ​ក​​​​ស្លាប់