ចូលរួមសោកស្ដាយ! ជីដូនរបស់ Song Joong Ki ទទួល​មរណៈហើយ