ស្រុកបន្ទាយស្រី ប្រកាសមិនមានអាជីវកម្មទិញ-លក់ សាច់សុនខ