ចិន ផ្តល់វ៉ាក់សាំង ១ពាន់លានដូស និងបញ្ជូនអ្នកជំនាញសុខាភិបាល ជាង១ពាន់នាក់ទៅទ្វីបអាហ្រ្វិក