ប្រយ័ត្ន​ផង​! សូម្បី​តែ​ថៃ​ពេល​នេះ​ក៏​មាន​ផលិត​សាច់​គោ​ក្លែងក្លាយ​ដែរ​