ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៃក្រុងសៀមរាប ក្រោយផ្លូវទាំង៣៨ខ្សែសាងសង់រួច១០០%បានមួយរយ: