ទីបំផុត Galaxy Note20 ចេញជាផ្លូវការ តម្លៃចាប់ពី ៩៩៩ដុល្លារ