មូលហេតុនៃការប្តូរឈ្មោះមកជា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

  • 2020-04-23 09:28:39
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


យោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុធំៗចំនួន៤មុននឹងប្តូរពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ទៅជា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ហេតុផងទាំងនោះរួមមាន៖

រូបថតឡូហ្គោរបស់ក្រសួងមុន និងក្រោយការផ្លាស់ប្តូរ រូបថត៖ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

១.តម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិ ២០៣០-២០៥០

២.តម្រូវការរបស់តំបន់(គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍អាស៊ាន ASEAN COSTI)

៣.ដើរឲ្យទាន់សភាពការណ៍ពិភពលោក ឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤

៤. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ក៏ជារដ្ឋមន្ត្រី វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន៕

អត្ថបទ៖ លន ហ្សាឌីណា