ទីបំផុត ក្រសួងអប់រំប្រកាសមុខវិជ្ជាជម្រើសប្រឡងបាក់ឌុប ទាំងវិទ្យាសាស្ត្រ និងសង្គមហើយ

  • 2018-07-05 02:07:02
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា បាន​បង្ហាញ​មុខ​វិជ្ជា​ជម្រើស​ផ្លូវការត្រូវ​ប្រឡង​បាក់ឌុប ​ឆ្នាំ​២០១៨នេះ​ហើយ។

ចំពោះ​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិត​ មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង​៖ ប្រវត្តិវិទ្យា

ចំណែក​មុខ​វិជ្ជា​សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​៖ ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា

គួរ​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា មុខ​វិជ្ជា​ត្រូវ​ប្រឡង​ទាំង​៧​មុខ​សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​​ពិត​មាន​ដូចជា៖ គណិតវិទ្យា ជីវវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ ភាសា​អង់គ្លេស ប្រវត្តិវិទ្យា។ ដោយ​ឡែក​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​មាន​ដូចជា៖ អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ពលរដ្ឋវិទ្យា ភូមិវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភាសា​អង់គ្លេស ផែនដី និង​បរិស្ថានវិទ្យា៕

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា បាន​បង្ហាញ​មុខ​វិជ្ជា​ជម្រើស​ផ្លូវការត្រូវ​ប្រឡង​បាក់ឌុប ​ឆ្នាំ​២០១៨នេះ​ហើយ។

ចំពោះ​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិត​ មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង​៖ ប្រវត្តិវិទ្យា

ចំណែក​មុខ​វិជ្ជា​សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​៖ ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា

គួរ​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា មុខ​វិជ្ជា​ត្រូវ​ប្រឡង​ទាំង​៧​មុខ​សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​​ពិត​មាន​ដូចជា៖ គណិតវិទ្យា ជីវវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ ភាសា​អង់គ្លេស ប្រវត្តិវិទ្យា។ ដោយ​ឡែក​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​មាន​ដូចជា៖ អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ពលរដ្ឋវិទ្យា ភូមិវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភាសា​អង់គ្លេស ផែនដី និង​បរិស្ថានវិទ្យា៕

អត្ថបទ៖ ថោ ច័ន្ទឬទ្ធិ