រាប់ថយក្រោយ ស៊ីហ្គេម ២០២៣ (SEA Games 2023)

នៅសល់ពេល 100 ថ្ងៃ, 0 ម៉ោង, 0 នាទី, 0 វិនាទី

គាំទ្រមាតិការបស់យើង ជាមួយការរួមចំណែកទឹកចិត្តរបស់អ្នក!
ការគាំទ្ររបស់អ្នក ជួយឲ្យយើងបន្តផលិតមាតិកាប្រកបដោយគុណភាព។ រាល់ការរួមចំណែកបរិច្ចាគរបស់ អ្នកសុទ្ធតែមានតម្លៃសម្រាប់ពួកយើង។

Instruction Message:

ដើម្បីចូលរួមចំណែកសម្រាប់ពួកយើង
១. សូម Scan/Screenshot QR code ខាង​​​ក្រោម​នេះ
២. បើក APP ធនាគាររបស់លោកអ្នកហើយរក Scan QR
៣. Upload QR code ដែលអ្នកបាន Screenshot ចូលទៅ ក្នុងមុខងារ Scan QR
៤. បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ចូលរួមចំណេកសម្រាប់ពួកយើង រួចចុចផ្ទេរ