កីឡាករ​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ដោយ​សារ​ល្មើស​ច្បាប់​​