សណ្ឋាគារត្រែបបើកដំណើរការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា