ឈ្នះរង្វាន់ iPhone 14 pro ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ ជាមួយគម្រោងសមាជិក pandapro របស់ foodpanda