នៅថ្មីចែស! PS4 មួយទឹកនេះ ដាក់លក់តម្លៃតែជាង ២០០ដុល្លារ