បញ្ចុះតម្លៃ 25% ពី ធីផត ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ