ទូទាត់ជាមួយ ABA PAY នៅ Starbucks នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ភ្លាមៗលើភេសជ្ជៈឆុងដោយដៃ