ជារឿងគ្រប់គ្នាស្មានមិនត្រូវ! V ទម្លាយពីចរិតរបស់ខ្លួន ពេលបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញ