ក្រៅពីត្រូវប៉ាម៉ាក់ជំទាស់មិនឲ្យធ្វើតារា ធ្លាប់សុំគេច្រៀងតាមផ្លូវផង តើ Yuqi មានរឿងអ្វីទៀតពីក្រោយភាពល្...