ស៊ីន យូប៊ីន លេចធ្លោរក្នុងចំណោមតារាល្បីៗ ក្នុងពិធីជួបហ្វេនៗនៅខេម៉ល យប់មិញ