មាន​ប្រភព​​បញ្ជាក់​ ១០០% ថា​ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ច្រៀង​១លើក ស៊ី​​២ម៉ឺនដុល្លារ​ គឺ​ជា​ការ​ពិត