មាន iPhone 12 Pro អាចវាស់កម្ពស់មនុស្សបាន មិនបាច់ពឹងម៉ែត្រ