មុនពេលកាន់លុយទាំងម៉ឺនទៅទិញ​ Prius មួយទឹក​ជិះ មកដឹងប៉ុន្មានចំណុច​នេះ​សិន