ឆ្នាំទី ២៥ គឺជាឆ្នាំដែល សែលកាត មាននវានុវត្តន៍ខ្លាំងជាងគេ និងទទួលបានរង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាពថែមទៀត!