មកស្គាល់​ពី​ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង​ និងប្រព័ន្ធទប់លំនឹង​ ដែល​បំពាក់​លើរថយន្ត​បច្ចុប្បន្ន