អត់មាន Ranger Raptor តែអាមេរិកមាន Ranger មួយប្រភេទស្រដៀងគ្នា