វីដេអូប៉ះផ្ទាល់ដៃដំបូង បង្ហាញថា iPhone 12 mini មានរូបរាងតូចកម្រិតណា