មកដឹងចំនួនប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ច្រើនបំផុតរបស់តំណាងរដ្ឋទាំង ១០ នៅអាមេរិក

  • 2018-03-13 01:53:15
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ជាធម្មតា សហរដ្ឋអាមេរិក​មិន​មាន​មធ្យោបាយ​ជាក់​លាក់​ណា​មួយ​សម្រាប់​កំណត់​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​សមាជិក​សភា​នីមួយៗ​នោះ​ទេ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា អ្នក​តំណាង​រដ្ឋ​ខ្លះ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ច្រើន​ជាង​តំណាង​រដ្ឋ​ផ្សេង​ទៀត។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ចំនួន​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ច្រើន​បំផុត​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​អាមេរិក​ទាំង ១០ ៖

១០. រដ្ឋ Maryland

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៥៨ ១៧៨ ដុល្លារ

៩. រដ្ឋ Ohio

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៦០ ៥៨៤ ដុល្លារ

៨. រដ្ឋ Massachusetts

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៦៤ ៥៣២ ដុល្លារ

៧. រដ្ឋ Illinois

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៦៧ ៨៣៦ ដុល្លារ

៦. រដ្ឋ Hawaii

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៦៨ ០០៤ ដុល្លារ

៥. រដ្ឋ Alaska

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៧០ ៤៧០ ដុល្លារ

៤. រដ្ឋ Michigan

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៧១ ៦៨៥ ដុល្លារ

៣. រដ្ឋ New York

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៧៩ ៥០០ ដុល្លារ

២. រដ្ឋ Pennsylvania

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៨៥ ៣៣៨ ដុល្លារ

១. រដ្ឋ California

ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​តំណាង​រដ្ឋ​ជា​មធ្យម ៖ ៩៧ ១៩៧ ដុល្លារ

ចុចអាន ៖

ប្រភព៖ Businessinsider   ប្រែ​សម្រួល៖ រ័ត្ន