ជើងខ្លាំងផ្នែកបុរស! បង្ហាញ MV ពីក្រុមចម្រៀង K-Pop មានអ្នកចូលមើលច្រើនចាប់ពី ៥០០លានឡើងទៅ

  • 2022-08-08 01:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បទ​ K-Pop ជា​ច្រើន​បាន​សម្រេចជោគជ័យ ដោយមានអ្នកចូលមើល​ច្រើនលើ YouTube ដល់ទៅខ្ទង់រយលានដង ហើយឈាន​ដល់ខ្ទង់ពាន់លានដងទៀត។ ក្នុងចំណោម​បទ​ទាំងនោះ សូមបង្ហាញ​ជូន MV ផ្នែកក្រុមបុរស ដែល​ទទួលបាន​ប្រជាប្រិយភាពភ្លូកទឹកភ្លូកដី។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ តើបទណា​ខ្លះដែលជាជើងខ្លាំង​ក្នុងចំណោមកំពូល MV ល្បីទាំង ១៧?

បញ្ជាក់៖ នៅម៉ោងពេលដែលអ្នកកំពុងអាន ចំនួនអ្នកចូលមើលបទខាងក្រោមអាចមានការកើនឡើង

១៧. បទ «Fantastic Baby» របស់ BIGBANG

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥១៤,១លានដង

១៦. បទ «Permission To Dance» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥១៩,៥លានដង

១៥. បទ «Love Shot» របស់ EXO

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥២៤,៤លានដង

១៤. បទ «Not Today» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥៤៧,២លានដង

១៣.​ បទ «Love Scenario» របស់ iKON

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥៨៧,៦លានដង

១២.​ បទ «BANG BANG BANG» របស់ BIGBANG

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៦០២,៦លានដង

១១. បទ «Save Me» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៦៧៤,៥លានដង

១០.​ បទ «Dope» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៧២៤,៤លានដង

៩.​ បទ «Fire» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៧៣៥,១លានដង

៨.​ បទ «Butter» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៧៩២,៣លានដង

៧. បទ «Blood Sweat & Tears» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៨៨៩,៤លានដង

៦.​ បទ «Fake Love» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,១៤ពាន់លានដង

៥. បទ «Idol» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,១៥ពាន់លានដង

៤. បទ «Mic Drop» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,២៣ពាន់លានដង

៣. បទ «DNA» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,៤៧ពាន់លានដង

២. បទ «Dynamite» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,៥៤ពាន់លានដង

១. បទ «Boy With Luv» របស់ BTS

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,៥៦ពាន់លានដង

ប្រភព៖ Koreaboo   អត្ថបទ៖ ធារី