អ៊ីស្លង់ប្រកាសផ្អាកនេសាទត្រីបាឡែន នៅរដូវក្ដៅនេះដែលមិនធ្លាប់មានជិត ២ទសវត្ស