យុវជន​​មួយ​ក្រុម​​បាន​មេដាយ​លេខ​១​ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​វីដេអូ​អប់រំ​ស្តី​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់ ​​OHCH...