តោះចាប់ផ្តើមធ្វើរឿងទាំងនេះ កុំចាំតែប្រៀបធៀប បើចង់បានចរាចរណ៍ស្រុកខ្មែរល្អដូចគេ