ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាម៉េរិក​ប្រ​ចាំ​កម្ពុជា​គិត​តាំង​ពី​ឆ្នាំ១៩៥២​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​