ទី​ក្រុង​ពេញ​និយម​ទាំង១០ អាច​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​សម្រាប់​អ្នក​ទេសចរ