ចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយឡើងដល់ ៩៣% ក្នុងចំណោមជាង ៨ម៉ឺនករណីនៅចិនដីគោក