មក​ដឹង​ពី ការពិត​ខ្លះ​ៗ​ទាក់ទង​នឹង​ចក្រភព​អង់គ្លេស