ចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបរ ក្រោយក្រឡាប់កប៉ាល់សម្លាប់អ្នកដំណើរជាង ២០០នាក់