ដូណាល់ ត្រាំ ប្រកាស​ហាមអ្នកកែភេទ​ចូលបម្រើកងទ័ព ក្រោមហេតុ​ផលមួយ