ដូណាល់ ត្រាំនិយាយអ្វីខ្លះពីមេដឹកនាំឥណ្ឌា នៅចំពោះមុខហ្វូងមនុស្ស ១០ម៉ឺននាក់ក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការ?