ខេត្ត​ទាំង​១១នេះអាច​ប្រឈម​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀ​ង