ឈរជើងជាង ២៥ឆ្នាំ Jotun នៅ​តែ​រក្សា​សម្រស់​អគារ​ល្បីៗបាន​យូរហើយ​ទាន់សម័យ