សង់​គ្រោង​ចប់​ភ្លាម Condo ២០ ជាន់​នេះ ប្រកាស​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​ភ្លាមៗ