យុវជន​​ម៉ាឡេស៊ី​ម្នាក់ ជាប់​ក្នុង​បញ្ជី​​កីឡាករ​ល្អ​ៗ ជាមួយ​យុវជន​ក្លឹប​ធំ​ៗ​លើលោក