ឪពុក​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​​កំពុង​ឡើង​ជើង​ Haaland ទៅ​ជួប​ក្លឹប​ Man United