"បំណុលគ្រួសារ" ភាពយន្តខ្លីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតជូរចត់ក្មេងស្រីម្នាក់ បង្កប់សារដាស់តឿនមិនធម្មតា