បើមិនប្រាប់មិនដឹងសោះថា តួប្រុសក្នុងបទ "The Man” គឺជា Taylor Swift