ទើប​តែ​រៀប​ការ​ថ្មីៗ ឪពុក​ Justin Bieber ប្រកាស​ថា​ភរិយា​ខ្លួន​កំពុង​ពពោះ