តួអង្គរឿង "នំប៉័ង​បញ្ចាំស្នេហ៍" ៩ ឆ្នាំមកនេះប្រែប្រួលអស់ ហើយមានម្នាក់បានធ្វើអត្តឃាត