អស្ចារ្យ​មែន! "ទឹក​ចិត្ត​ម្ដាយ​សម័យ​ថ្មី" ត្រៀម​ចេញ​ទៅ​ប្រកួត​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស