ភាពយន្ត​ខ្មែរ​មួយ​រឿង លើក​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ពាក្យ​ពេចន៍​លើ Facebook ត្រៀម​ឡើង​រោង​កុន​ហើយ​