អ្នកណាមិនល្បីថា ណាក់ ស្រីណា ស្រឡាញ់ និងអភិរក្សសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណបំផុត