ឃើញ​ស​ខ្មៅ​ហើយ ករណី​តារា​សម្ដែង ហ្វីហ្វី បដិសេធ​ទៅ​គេង​ជាមួយ​ភ្ញៀវ រហូត​រង​អំពើ​ហិង្សា​ពី​ជន​ជាតិ​ចិ...