កញ្ញាឯក​អង់គ្លេសដោះមកុដ​ទុកម្ដុំ​សិន និង​វិលទៅ​បំពេញតួនាទីជា​ដុកទ័រជួយអ្នកជំងឺ COVID-19