ញត្តិដង្ហោយរកយុត្តិធម៌ពី​ប្រជាជន ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយក្រុម The East Light កើនឡើងរាប់ម៉ឺនសំឡេង