ទឹម រដ្ឋា ល្បី​​​មាននិស្ស័យជាមួយ​បុរស​បរទេស​ ចុះ​ប្រុស​ខ្មែរ​វិញ​នាង​ធ្លាប់​មាន​​អត់​?