ចែកគ្នា​ដឹង ក្រសួង​បង្ហាញ​រោគសញ្ញា​បី​យ៉ាង​បណ្ដាល​មកពី​អាកាសធាតុ​ក្ដៅពេក​