ក្រសួងធនធានទឹក ៖ អំឡុងដើមខែមេសា នឹងមានធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ ទៅបង្គួរ