មកមើល រថភ្លើងថ្មីនៅតូក្យូ កាន់តែទំនើបមានអារម្មណ៍ ដូចអង្គុយក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ