មេ UEFA ទម្លាយ​ថា UCL និង UEL អាច​នឹង​លេង​នៅ​ដី​កណ្ដាល​មួយ​