កំពូលសម្រស់របស់​កូរ៉េទាំង ៣ នេះរូប​កើត​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ