សា្លក​លេខ​​ពិសេស អាច​​ទុក​ដល់​ត​កូន​ត​ចៅ អាច​នឹង​មាន​លក់​ឆាប់ៗ​នេះ