ចំណូល​ក្រុមហ៊ុន Facebook កើន​ជិត ៥០ ភាគរយ គិត​ត្រឹម​ត្រីមាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨