បោះ ១ ពាន់​ដុល្លារ​ជាមួយ Apple/Microsoft នៅ​ឆ្នាំ ១៩៨០ ដឹង​ឥឡូវ​ទទួល​បាន​ប៉ុន្មាន​អត់?