ទូរសព្ទ 5G ចេញមួយទៀតហើយ! លើកនេះតម្លៃត្រឹម ៣០០ដុល្លារ ស្ដើង