ក្រុម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ Alibaba រក​ឃើញ​ថា iOS 11.2 ត្រូវ​គេ Jailbreak