មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា Tech Center របស់ NIPTICT នឹង​លេច​ចេញ​រូប​រាងឆាប់ៗ​នេះ