សិស្សទី ១២ ចាំ​កាល​ទៀត កម្មវិធី​បច្ចេកវិទ្យា AR មាន​នៅ​លើ iOS (វីដេអូ)

  • 2018-06-29 04:20:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 31

ចន្លោះមិនឃើញ

"MoEYSAppScan" ជា​កម្មវិធី​ទូរសព្ទ​ដៃ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា AR (Augmented Reality) ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​សិស្ស​ឱ្យ​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​មុខ​វិជ្ជា​នីមួយៗ និង​សម្រាប់​សិស្ស​ស្វែងយល់​ពី​បាតុភូត​ផ្សេង​ៗ​តាម​សៀវភៅ​ពុម្ភ​របស់​ក្រសួង ជាមួយ​វីដេអូ​ពន្យល់​ពី​បាតុភូត​សម្រាប់​មុខវិជ្ជា​ដំបូង​មាន​ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និង​ជីវវិទ្យា។

កម្មវិធី MoEYSAppScan ក៏​មាន​ដាក់​បញ្ចូល​កម្មវិធី​សាកល្បង​សមត្ថភាព​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់ទី១២ លើ​​មុខ​វិជ្ជា​ចំនួន​៥​ រួមមាន គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និង​ប្រវត្តិវិទ្យា ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្អូន​ៗ​សិស្សានុសិស្ស​អាច​វាស់​ស្ទង់​សមត្ថភាព​ដោយខ្លួន​ឯង​សម្រាប់​ការ​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ខាងមុខ។

ទស្សនា​វីដេអូ​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី MoEYSAppSca

MoEYSAppScan | រូបភាព​៖ Moi Ngorn

ចុច​ដោនឡូត Play Store | App Styore

អាន​អត្ថបទ​បន្ត៖

"MoEYSAppScan" ជា​កម្មវិធី​ទូរសព្ទ​ដៃ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា AR (Augmented Reality) ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​សិស្ស​ឱ្យ​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​មុខ​វិជ្ជា​នីមួយៗ និង​សម្រាប់​សិស្ស​ស្វែងយល់​ពី​បាតុភូត​ផ្សេង​ៗ​តាម​សៀវភៅ​ពុម្ភ​របស់​ក្រសួង ជាមួយ​វីដេអូ​ពន្យល់​ពី​បាតុភូត​សម្រាប់​មុខវិជ្ជា​ដំបូង​មាន​ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និង​ជីវវិទ្យា។

កម្មវិធី MoEYSAppScan ក៏​មាន​ដាក់​បញ្ចូល​កម្មវិធី​សាកល្បង​សមត្ថភាព​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់ទី១២ លើ​​មុខ​វិជ្ជា​ចំនួន​៥​ រួមមាន គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និង​ប្រវត្តិវិទ្យា ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្អូន​ៗ​សិស្សានុសិស្ស​អាច​វាស់​ស្ទង់​សមត្ថភាព​ដោយខ្លួន​ឯង​សម្រាប់​ការ​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ខាងមុខ។

ទស្សនា​វីដេអូ​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី MoEYSAppSca

MoEYSAppScan | រូបភាព​៖ Moi Ngorn

ចុច​ដោនឡូត Play Store | App Styore

អាន​អត្ថបទ​បន្ត៖

អត្ថបទ៖ រក្សា